Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Bezhotovostní platba pokut

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 10 min 44 sek zpět

Antický svět a Evropa očima 21. století nabídne přednášky, výstavu či koncert

3 hodiny 15 min zpět
Akce proběhne ve dnech 11.–13. června 2018 v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Přijďte se podívat na antiku očima moderních archeologických metod 21. století a poslechnout si zajímavé přednášky. Objevte archeologická tajemství Uzbekistánu na doprovodné výstavě Tajemství stepi a ve středu si přijďte od 19:30 zatančit na koncert nezapomenutelných kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, které jsou zcela nebo částečně tvořeny archeology. Součástí akce jsou i úterní komentované prohlídky nově otevřené výstavy Keltové v Nové budově Národního muzea (nutná registrace). program pondělí 11. 6. 16:30 | Peter Pavúk: Šachtové hroby z Mykén a novinka z Pylu 17:30 | Miroslav Popelka: Kameny v pohybu: distribuce surovin v mladší době kamenné úterý 12. 6. Komentované prohlídky výstavy Keltové v Nové budově Národního muzea, v 16:00 a 17:00. Kapacita je 30 míst na jednu prohlídku – rezervace nutná na adrese vzdelavani@nm.cz. Dopolední program je určený objednaným školním třídám. středa 13. 6. 16:30 | Ladislav Stančo: Archeologie v srdci Asie aneb toulky prostorem a časem 17:30 | Zuzana Schierová a Julie Tomsová: Trpaslíkem ve starověkém světě: požehnání, nebo prokletí? od 19:30 | koncert archeologických kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie Po celou dobu bude v prostorách Kampusu k vidění doprovodná výstava Tajemství stepi.   Akci pořádají Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Národní muzeum a Hrdličkovo muzeum člověka Přírodovědecké fakulty UK.

Nakladatelství Academia vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

3 hodiny 27 min zpět
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky: Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let. Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena. Rukopis musí získat známku výborně. Rukopis musí být v českém jazyce. Rukopis nesmí být delší než 300 stran. Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018. Aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 25. květnem 2018 až 31. říjnem 2018 (včetně) zaslat: doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí; ukopis v elektronické podobě; posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány); písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta. Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2019. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne na jaře 2019, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky. Cena pro vítěze soutěže: Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia, na e-shopu Nakladatelství Academia a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech. Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat. Veškeré podrobnosti jsou dostupné na webu Nakladatelství Academia.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK zvou na výstavu ke stoletému výročí republiky

3 hodiny 45 min zpět
Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK srdečně zvou na výstavu Prvorepubliková archeologie, která se koná od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v Informačním centru Keltské kultury na zámku Nižbor. Badatelé v období první republiky položili základy archeologického oboru tak, jak jej známe dnes. První velké systematické výzkumy, zakládání stěžejních výzkumných institucí, objevy celosvětově proslulých lokalit, jako například keltské oppidum Stradonice nebo slavné Dolní Věstonice. Ty nejvýznamnější prvorepublikové výzkumy byly navíc financovány přímo z Národního fondu Masarykova, přičemž pan prezident mnohé z nich osobně navštívil. Ve výstavě proto chceme nejen připomenout toto významné období české archeologie, ale také znovu oživit některé její zásadní momenty. Nechme se v rámci oslav letošního výročí naší republiky touto uhlazenou dobou inspirovat a zkusme do společnosti navrátit některé z jejích užitečných zvyklostí. Můžete se těšit nejen na dobové nálezy a předměty ze sbírek Ústavu pro archeologii FF UK, ale také na archeologické nálezy ze stradonického oppida ze sbírek Národního muzea, které v roce 1929 při svém tehdy velmi sledovaném výzkumu objevil archeolog Albín Stocký. Badatelskou atmosféru první republiky doladí originální dobový nábytek z Ústavu pro archeologii FF UK, který používali již prvorepublikoví archeologové, nebo také obrazy pravěkých zátiší malíře počátku 20. století Aloise Vraného, zapůjčené Městským muzeem Čáslav. Nebude chybět ani promítání jedinečných záběrů výzkumu v Dolních Věstonicích z roku 1928 a také rozsáhlá kolekce skutečně úchvatných fotografií z prvorepublikových výzkumů, poskytnutých archivem Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v.v.i., Archivem Pražského hradu, Pavilonem Anthropos Moravského zemského muzea a Muzeem T. G. M. Rakovník.   Vernisáž výstavy se koná 1. června 2018 od 17 hodin a doprovodí ji vystoupení swingové kapely Swing Mustard. Od 2. června do konce srpna je možné výstavu navštívit denně od 10 do 18 hodin, od září do konce října pak o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Cesty archeologie.

Vyšla monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

23. květen 2018 - 17:35
V květnu tohoto roku vyšla v nakladatelství Karolinum monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, edičně připravená Evou Kalivodovou a Petrem Eliášem. Mezi autorkami a autory kapitol jsou mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK i jeho studenti a studentky. V knize se podařilo dobře skloubit domácí i zahraniční bohemistické sondy do Zábranova díla s translatologickými, zapojit do ní vzpomínky Zábranových blízkých i těch, kteří s ním redakčně spolupracovali, a také autentické dokumenty. Monografie je fundovaným i čtivým pokračováním pracovního soustředění na Zábranovu mnohotvárnou tvorbu, které probudila stejnojmenná konference na půdě Ústavu translatologie v roce 2015. pracovníci Ústavu translatologie FF UK

Výběrová řízení FF UK | květen 2018

23. květen 2018 - 16:57
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických pracovníků, ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví, obsahového správce webu a sociálních sítí a personalisty. Jazykové centrum název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka L1 obor a zaměření: španělský jazyk úvazek: 0,625 (25 hodin týdně) na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou plat: pro daný úvazek 14.000–16.000 Kč předpokládaný nástup: 1. září 2018 termín přihlášky: 18. června 2017 Language Centre job title: lecturer expected salary/job rank: L1 (CZK 22,100 – 25,000) field and specialization: English language full-time position (40 hours per week) for a period of three years expected starting date: October 1, 2018 application deadline: June 18, 2017 Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 21. 5. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 21. 6. 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 18 May 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent hlavní odborné zaměření: informační věda předpokládaná mzdová třída: AP2 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018 termín přihlášky: 18. června 2018 Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor obor a zaměření: Arabský jazyk předpokládaná mzdová třída: L1 úvazek: 0,5 předpokládaný nástup: 1. srpen 2018 termín přihlášky: 20. 6. 2018 Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: obsahový správce webu a sociálních sítí hlavní odpovědnosti: správa hlavní stránky fakultního webu ff.cuni.cz a vybraných sekcí: tvorba obsahu (rozhovory, články, editace dodaných textů), vyhledávání témat; zodpovědnost za jazykovou správnost a stylovou přiměřenost správa kalendáře akcí propagace akcí v rámci fakulty a částečně mimo ni, metodická podpora ústavů a kateder při propagaci správa fakultního facebookového profilua spřízněných menších profilů: vyhledávání témat, tvorba obsahu, odpovídání na zprávy a komentáře tvorba pravidelného fakultního newsletteru termín přihlášky: nejpozději do 8. 6. 2018 Personalista/ka Osobního oddělení náplň práce: kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr) agenda zaměstnávání cizinců práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, WhoIs – zadávání a aktualizace dat evidence lékařských prohlídek termín přihlášky: nejpozději do 20. 5. 2018

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: květen

21. květen 2018 - 15:59
Přinášíme aktuální přehled nejnovějších a připravovaných titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Uvedené knihy lze zakoupit se slevou v Knihovně Jana Palacha nebo v e-shopu, kde také najdete více informací i ukázky z knih. ​ Afekt, výraz, performance. Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla  Jiří Anger  Kniha filmového teoretika Jiřího Angera (Katedra filmových studií FF UK) usiluje o dialog mezi současným afektivním obratem v humanitních vědách a zkoumáním filmové formy. Východisko tvoří model dvousměrného pohybu mezi melodramatickým excesem a afektovou teorií. Melodramatický (nad)žánr využívá určitý repertoár excesivních výrazových prostředků k vyjádření krajních emocionálních stavů či situací, zejména utrpení, které plyne z nedosažitelnosti objektu touhy. Tento melodramatický exces se typicky uplatňuje v momentech, kdy děj ustrne v symbolickém uspořádání a vše se soustředí na gesta a pózy ohromených postav. S daným druhem excesu pracují také četné experimentální filmy, které jej však skrze expresivní a performativní operace s prostorem, časem a tělesností proměňují natolik, až se stává afektivním. Rozbor konkrétních filmů Wernera Schroetera, Kennetha Angera či Carmela Beneho v kontextu spřízněné umělecké a experimentální tvorby ukazuje, jak tento dvousměrný model funguje a jaké podněty může přinést jak pro studium afektů, tak pro filmovou teorii.  e-shop: kniha, ukázka    O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě  Mikuláš Pešta  Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomocí východisek transnacionálních studií, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemného vlivu. Kniha také srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických organizací, jako jsou metody používané při teroristických útocích i v propagandistických kampaních nebo optika, skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence a s jakou vnímaly mučednictví svých padlých či vězněných soudruhů; předmětem komparace jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk a jejich použitá grafická symbolika.  e-shop: kniha, ukázka  Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918  Mihad Mujanović  Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí. Výklad je rozdělen do více analytických částí, které v hrubých rysech kopírují ustálený model studia národních hnutí v Evropě. Za stmelující teoretické východisko je bráno modernistické paradigma, které národní ideu spojuje se změnou společenských, hospodářských a politických okolností, nástupem modernity, opírající se o koncept jak konstruktivistický, tak instrumentalistický.  e-shop: kniha, ukázka     PŘIPRAVUJEME Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu  Eva Krásová  Kniha je monografickou studií životní dráhy Émila Benvenista (1902–1977) skrze pojem smyslu (sens). Věnuje se teoretickým východiskům Benvenistova myšlení v pařížské škole (A. Meillet a M. Bréal), pražské škole (R. Jakobson a V. Skalička) a kodaňské škole (texty z roku 1939). Následně se věnuje Benvenistovu konceptu lingvistiky promluvy (discours) a souvisejícím pojmům „sémiotika a sémantika“, resp. „sémiotické a sémantické“, „vypovídání“, „přivlastnění“ a „hierarchie systémů“ jako místa, kde se smysl rodí. Na základě zkoumání rukopisných a archivních zdrojů je dále zkoumán vliv L. Hjelmsleva, R. Jakobsona, J. L. Austina, Ch. S. Peirce a V. Skaličky na Émila Benvenista. Monografie dále přibližuje podobnosti mezi myšlením É. Benvenista a J. Derridy, zejména vzhledem k pojmu écriture. Krátká studie Benvenistova významu pro „strukturální analýzu vyprávění“ (R. Barthes, T. Todorov) ukazuje jeho význam v dějinách francouzského strukturalismu.   ukázka   

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Jazykové centrum

21. květen 2018 - 11:37
Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka L1 Obor a zaměření: španělský jazyk Úvazek: 0,625 (25 hodin týdně) na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou Plat: pro daný úvazek 14.000 – 16.000,- Kč Požadavky: titul Mgr. v oboru hispanistika titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány pedagogická praxe v oboru přiměřená odborná a publikační činnost výborná znalost češtiny aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. září 2018 Termín přihlášky: 18. června 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis s přehledem praxe a pedagogické, vědecké i publikační činnosti představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany) kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejnému semináři.

Job offer from 18 May 2018 – Language Centre

21. květen 2018 - 11:33
Language Centre Job title: lecturer Expected salary/job rank: L1 (CZK 22,100 – 25,000) Field and specialization: English language Full-time position (40 hours per week) for a period of three years Requirements: MA or Bc degree (preferably in English) PhD degree or commenced doctoral study is an advantage adequate experience in teaching English excellent organizational and communication skills Responsibilites: teaching English as the second language (levels B2, C1) designing study and testing materials participating in exams Expected starting date: October 1, 2018 Application deadline: June 18, 2017 Complete applications will include the following: professional CV with the overview of teaching experience, scientific work and list of publications a description of the planned activities for the current position (1-2 standard pages) copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Zemřel prof. Antonín Líman

21. květen 2018 - 10:16
Ústav Dálného východu FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 2. května 2018 v kanadském Vancouveru zemřel profesor Antonín Líman, japanolog, literární historik a historik filmu, znalec a vyznavač japonské kultury. Profesor Líman strávil dětství a jinošská léta ve Staré Boleslavi, na kterou s láskou vzpomíná ve své knize Věčný polštář z trávy. Cestu za vzděláním mu dlouho komplikoval „špatný třídní původ“, a proto nakonec na FF UK mohl studovat japanologii až v 60. letech. Promoval roku 1965, tedy ve věku, kdy obvykle budoucí vysokoškolští profesoři již zastávají asistentská místa. O rok později získal postgraduální výzkumný grant na Waseda University v Tokiu; v roce 1967 pak odjel do Kanady, kde nastoupil na místo odborného asistenta v oddělení východoasijských studií Torontské university. Na Torontské univerzitě se Antonín Líman posléze stal řádným profesorem japanologie a jako emeritní profesor zde působil i po odchodu do důchodu. Kromě toho byl častým hostujícím profesorem na několika japonských univerzitách. Během působení v Kanadě Antonín Líman publikoval desítky odborných studií o moderní japonské literatuře a japonském filmu a překlady japonské literatury. Spolupracoval také s Josefem Škvoreckým a pro jeho přednášky z dějin filmu koncipoval část věnovanou japonské kinematografii. Po sametové revoluci se profesor Líman, poprvé od srpna 1968, začal vracet do Prahy. V Ústavu Dálného východu FF UK pravidelně přednášel o japonské literatuře a japonském filmu a po létech normalizace zásadním způsobem přispěl k obnově oboru na FF UK. V Praze také začal vydávat česky knihy o japonské kultuře a překlady japonské literatury. Vedle svých milovaných klasiků japonského modernismu se obrátil také k dílům starého Japonska a vydal několik sbírek překladů japonských haiku, stylizovaný cestovní deník básníka Bašóa Úzká stezka do vnitrozemí a souborné vydaní klasické antologie Manjóšú. Za překlad Manjóšú v roce 2008 udělila Obec překladatelů Antonínu Límanovi naše nejprestižnější překladatelské ocenění, cenu Josefa Jungmanna. Širokou oblibu čtenářů si získaly i jeho knihy esejů o japonské kultuře, v nichž spojuje širokou erudici s osobně hluboce prožívaným obdivem k tomu, čím stará japonská kultura obohacuje naši zdejší současnost. Posmrtně se v Praze chystá bibliofilské vydání jeho knihy Měsíc v úplňku.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

21. květen 2018 - 9:33
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 21. 5. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 21. 6. 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: aktuální profesní životopis, bibliografie odborných prací, koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Proběhne vernisáž výstavy a slavnostní představení doprovodného katalogu Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?

18. květen 2018 - 15:24
Zajímá vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím charakterizujeme životní osudy jeho nejbližších a věnujeme se tomu, jak prožíval všední dny a slavnostní okamžiky svého života. Vernisáž se uskuteční v pondělí 28. května 2018 od 17.30 hod v přízemí hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Výstava bude probíhat ve dnech 29. 5. – 27. 6. 2018.   Realizace výstavy: Hana Kábová, Petra Tomsová (texty a výběr fotografií), Milan Sypěna (grafika) Pořádající instituce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy plakát (PDF)

Konference Screen Industries in East-Central Europe se zaměří na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu

18. květen 2018 - 15:07
Sedmý ročník konference Screen Industries in East-Central Europe (SIECE) zaměří pozornost na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu. Mezi hlavní témata bude patřit také fenomén internetových televizí nebo strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh. Zatímco většina současných diskuzí se zaměřuje na Spojené státy, Asii nebo největší nadnárodní korporace, konference SIECE 7 nabízí perspektivu malých a periferních (z hlediska populace, jazyků, infrastruktur, kapitálu) mediálních trhů. Otevírá tak prostor novým pohledům a přístupům k průmyslovým trendům a kulturně-politickým otázkám. Konferenci pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností pro filmová studia a Národním filmovým archivem. Konference se uskuteční za podpory projektu ”Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě” (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vstup na konferenci je volný, konferenčním jazykem je angličtina. kdy: 22.–23. května 2018 kde: Národní filmový archiv, kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 událost na Facebooku plakát s programem (PDF)

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 18 May 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

18. květen 2018 - 7:47
English see below   Ústav informačních studií a knihovnictví Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent Hlavní odborné zaměření: informační věda Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, sociologie kultury nebo obdobné zaměření; odborné zaměření na informační vědu, její teoretické aspekty, informační společnost, informační chování, mediální a komunikační studia; znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+, vedení přednášky v anglickém jazyce (doložit v životopisu příkladem přednáškové činnosti); učitelská nebo lektorská praxe vítána; vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána; výzkum (doložit vlastními publikačními výstupy, přehledem projektů/grantů) Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018 Termín přihlášky: 18. června 2018 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Ústav informačních studií a knihovnictví Institute of Information Studies and Librarianship Name of the position: academic position – assistant professor/associate professor Expected pay group: AP2 Field and specialization: information science Workload: 0.5 (20 hours a week) Requirements: graduate of the doctoral study program in information science, media and communication studies, sociology of culture or similar discipline; specialization in information science, its theoretical aspects, information society, information behaviour, media and communication studies; excellent competence in English and Czech; teaching practice in both languages; international study or teaching experience; adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development (list of publication activity) working experience on scientific projects is an advantage (list of research activity) Expected start: September/October 1, 2018 Application deadline: June 18, 2018 Required documentation: list of publication activity list of research activity professional CV copies of documents on education, including documents on the language competence Originals of documents will be required for the selection procedure. Application submission: by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. Institute of Information Studies and Librarianship

Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

18. květen 2018 - 7:39
English see below Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: Arabský jazyk Předpokládaná mzdová třída: L1 Úvazek: 0,5 Požadavky: titul Bc. v oboru arabistika perspektiva dosažení titulu Mgr. v tomtéž oboru v horizontu 1 roku vynikající schopnost práce se spisovným arabským jazykem slovem i písmem předpoklady k výuce jazyka na vysokoškolské úrovni schopnost výuky v českém nebo slovenském jazyce Předpokládaný nástup: 1. srpen 2018 Termín přihlášky: 20. 6. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Institute of Near Eastern and African Studies Name of the position: Lecturer Field and specialization: Arabic Language Expected pay group: L1 Workload: 0,5 Requirements: B.A. degree in Arabic Studies prospective M.A. in Arabic Studies within 1 year excellent command of Arabic in written and spoken form readiness to teach at the university level ability to teach in Czech or Slovak (for the B.A. level students) Expected beginning: 1 August 2018 Dead-line for applications: 20 June 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. the idea of acting on this posittion (up to 1 page) Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Novořečtina oslaví v Kampusu Hybernská několik výročí

17. květen 2018 - 17:37
V letošním roce si připomínáme hned několik výročí souvisejících s řeckou kulturou v Čechách; 10 let od obnovení pražské neogrecistiky, 70 od let založení novořeckého lektorátu na FF UK a 70 let příchodu řeckých uprchlíků do Československa roku 1948. U příležitosti těchto výročí se setkají 5. června absolventi a studenti novořečtiny FF UK. Česká neogrecistika má za sebou dlouhou tradici Pomineme-li spontánní kontakty s řeckou kulturou jako byly nadějné překladatelské pokusy z novořečtiny Václava Bolemíra Nebeského a jeho Novořecké písně vydané roku 1864 a později zhudebněné Antonínem Dvořákem, nebo aktivní účast Jiřího Gutha Jarkovského v olympijském výboru prvních novodobých her v Athénách roku 1896 za předsednictví Dimitria Vikelase, hojně pak do češtiny překládaného řeckého autora, byli to hlavně středoškolský profesor Jaroslav Šťastný (1862–1932) spolu se svou řeckou manželkou Charikleou Karmitsi, kteří se už na počátku 20. století pokoušeli zavést novořečtinu na pražskou Filozofickou fakultu a ukotvit ji tak v českém vysokoškolském vzdělávacím systému. České styky s východním Středomořím a Egyptem, kde v té době řečtina byla ještě rozšířeným dorozumívacím prostředkem, byly na vysoké úrovni a novořečtině se vyučovalo na Obchodní akademii v Praze již od roku 1880. Šťastný začal pracovat na učebnici novořeckého jazyka, slovníku a na dějinách novořecké literatury, a nakonec prosadil lektorát novořečtiny na Vysoké škole obchodní v Praze. Za své celoživotní úsilí šířit novořeckou kulturu byl v roce 1925 vyznamenán prezidentem Řecké republiky řádem Vykupitele. Novořecké bádání mělo podporu též u proslulého klasického archeologa Antonína Salače (1885–1960). Také on se pokoušel zavést výuku novořečtiny na pražskou Filozofickou fakultu, ovšem jeho snaha zřídit lektorát novořecké filologie došla naplnění až později, ve zcela odlišných souvislostech, tj. s příchodem tisíců řeckých uprchlíků do Československa v roce 1948. Zavedení novořečtiny na FF UK tak bylo politickým aktem. Vedoucím lektorátu se tehdy stal Dimitrios Papas (Ɨ1963), jehož nahradil další z řady řeckých politických uprchlíků, historik Teodor Nedělka (Ɨ1987), absolvent Filozofické fakulty MU v Brně. Propagace neogrecistiky a novořecké kultury v 2. polovině 20. století Propagátorka novořecké kultury Růžena Dostálová O vzdělávání v oblasti neogrecistiky a propagaci novořecké kultury v Čechách se v druhé polovině 20. století zásadním způsobem zasloužila Růžena Dostálová (1924–2014). Roku 1998 spoluzaložila Českou společnost novořeckých studií a o deset let později neogrecitiku v rámci Ústavu řeckých a latinských studií v Praze. V roce 2010 Růžena Dostálová získala od prezidenta Řecké republiky Karola Papulia státní vyznamenání Commandeur de l´Ordre du Phénix za celoživotní dílo. Noví pražští posluchači nastoupili v roce 2008 a první tři absolvovali v září roku 2011. Za desetileté trvání Novořecké filologie evidujeme 77 studentů nastoupivších do prvního ročníku, z nichž doposud sedmnáct úspěšně absolvovalo na povinném dvouoboru a získalo bakalářský titul. Jak na svá studia vzpomínají absolventi novořečtiny? Sofie Zorić Kakulli začala studovat novořečtinu, protože se chtěla dozvědět více o historii země, ze které pochází, literatuře a také lépe pochopit fungování řeckého jazyka jako takového, který už prakticky ovládala.  Pracovala jsem přitom na plný úvazek a studovala jsem povinný dvouobor. Z toho důvodu pro mě bylo studium citelně náročnější a celý průběh studií komplikovanější. Navíc jsem si jako druhý obor vybrala starořečtinu, která pro mě nebyla jednoduchá, ale hlavně jsem se potýkala s nedostatkem času na studium. Studium jsem tedy po jednom roce musela ukončit. Hned další rok jsem se znova přihlásila na novořečtinu a jako druhý obor jsem si vybrala jihovýchodoevropská studia, se zaměřením na srbský jazyk a literaturu. Studium jsem úspěšně absolvovala v roce 2016. Když bych měla říct, co pro mne bylo nejtěžší, byla to právě kombinace studia dvouoboru s prací na plný úvazek a také starořecký jazyk, který je na novořečtině povinný. Naopak ráda vzpomínám na všechny profesory, kteří byli po celou dobu studia velmi nápomocní a ochotní. To vidím jako velké plus hlavně pro studenty v prvním ročníku, kdy se teprve rozkoukávají. I když se studium v mém profesním životě zatím nijak nepromítlo, už proto, že jsem se již před začátkem studia dala jiným směrem. Rozhodně však nezavrhuji, že se bych své studium v budoucnu mohla profesně uplatnit. Marie Kvasničková si zamilovala Řecko během letních dovolených, kam s rodiči každý rok jezdila. Tehdy jsem si se zájmem opisovala fonetický slovníček základních řeckých výrazů, které Řekové oceňovali milým úsměvem za snahu. Ke studiu novořečtiny na FF UK jsem se dostala relativně náhodou, přilákalo mě primárně studium španělského jazyka, které však vyžadovalo druhý obor. Teprve tehdy jsem objevila možnost studovat novořeckou filologii a neváhala se na ni přihlásit. Absolventka novořeckých studií Marie Kvasničková Studium novořecké filologie bylo v mých očích příkladné. Studenti, kteří se na tento obor přihlásili, byli většinou stejně jako já nadšenci, a tak docházeli na hodiny se zájmem. Profesoři tak zase rádi předávali studentům své znalosti, svůj kladný vztah k Řecku a věnovali jim maximální pozornost. Atmosféra na hodinách byla velmi pozitivní a rodinná. Také fakulta pořádala mnoho přednášek a zájmových aktivit.  Nejtěžší pro mě byla samotná výuka novořeckého jazyka, která vyžadovala dlouhé hodiny strávené nad učebnicí. Velmi mi pomohl měsíční stipendijní pobyt v Řecku, který jsem díky fakultě mohla absolvovat a kde probíhala intenzivní výuka se studenty novořečtiny z celého světa. Tehdy jsme se poprvé setkala s cizinci, kteří měli vyšší jazykovou úroveň řečtiny, nicméně jejich projev byl oproti rodilým mluvčím jednoduchý a snáze „pochytitelný“, což mi velmi prospělo v praxi a dále motivovalo. S mnoha absolventy studijního programu jsem dodnes v kontaktu. Po absolutoriu jsem hledala uplatnění, kde bych využila svých jazykových schopností a zkušeností ze studia. S vidinou práce v zahraničí jsem nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a dnes pracuji na velvyslanectví České republiky v Athénách, kde aktivně své nabyté znalosti uplatňuji a plním si svůj dětský sen. V srpnu roku 2013 zavítal do Prahy Efstathios Psaltis, australský Řek a jeden z vůbec prvních absolventů české neogrecistiky. V Praze se též setkal s vyučujícími obnoveného oboru, kterým poskytl rozhovor. Efstathiovy vzpomínky přetiskujeme. Jeden z prvních absolventů neogrecistiky Efstathios Psaltis Jako dvacetiletý jsem přijel do Prahy z australské Adelaidy v lednu 1950. Původně jsem chtěl zamířit do Řecka, abych sledoval průběh občanské války jako korespondent australských novin. Mezitím však válka skončila a já jako Australan řeckého původu jsem se zařadil do komunity řeckých emigrantů, která se o něco dříve usadila v bývalém Československu. V roce 1954 jsem začal studovat anglickou a novořeckou filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Profesorem novořečtiny byl tehdy docent Dimitris Papas. Pod jeho vedením jsem se naučil řeckou gramatiku a rozšířil si své znalosti z řecké literatury a z dějin Řecka. Velmi živě si vzpomínám na debaty, které jsme spolu vedli. Docentu Papasovi také vděčím za to, že dodnes mluvím plynně řecky.  Po návratu do Austrálie v roce 1959 jsem se živil jako profesor řečtiny na gymnáziu v Adelaidě. Spolupracoval jsem také s tamní početnou řeckou obcí. Asociace pravoslavných řeckých komunit jižní Austrálie mě potom v roce 1968 požádala, abych připravil nové učebnice řečtiny, které měly nahradit ty, které nám posílala tehdejší řecká junta. Při této práci jsem čerpal cenné informace z čítanek, které v Československu používaly děti řeckých emigrantů. Od roku 1971 jsem pak působil jako lektor na Technickém institutu Jižní Austrálie, kde jsem učil také řecké reálie a řeckou literaturu. Od roku 1973 jsem učil na katedře novořečtiny Adelaidské univerzity – College of Higher Education, která připravovala učitele novořečtiny na výuku tohoto jazyka v australských školách. Zároveň jsem se podílel na tvorbě nových výukových programů. V období 1971 až 1979 jsem pracoval jako vedoucí všech škol Řecké asociace pravoslavných obcí Jižní Austrálie, které tehdy čítaly 1 100 žáků a 25 učitelů. Redigoval jsem řadu učebnic pro řecké děti, které se už narodily v Austrálii. Zároveň jsem si doplňoval svou kvalifikaci – studoval jsem psychologii, sociologii, starořečtinu a lingvistiku na Adelaidské univerzitě. Nechtěl jsem totiž zaostávat za novými metodologickými trendy, které byly aplikovány ve výuce jazyků. Řečtinu jsem učil až do důchodu. Jak vidíte, postavil jsem celý svůj profesní život právě na znalostech, které jsem získal během svého studia v Praze. Nyní je to už pátá návštěva Prahy od návratu do Austrálie. Je to pro mě vždy dojemné setkání. Byl jsem šťastný, že jsem zase mohl procházet po jejích ulicích a parcích. Navštěvovat muzea, divadla, a především antikvariáty Prahy a zároveň mít zase tolik příležitostí používat český jazyk. Když jsem šel darovat do univerzitní knihovny několik anglických knih, k mému velkému překvapení jsem se dozvěděl o existenci oboru novořečtina. Hned jsem kontaktoval učitele a využil možnosti se s nimi sejít a vyměnit si dojmy a zkušenosti. Tímto setkáním vyvrcholil můj pobyt v Praze. U příležitosti výročí souvisejících s řeckou kulturou v Čechách zve Ústav řeckých a latinských studií všechny studenty a absolventy novořečtiny do Kampusu Hybernská!               Program setkání v úterý 5. června v Kamusu Hybernská 4: 16:00 – 17:00 setkání studentů a absolventů novořecké filologie / συνάντηση φοιτητών και αποφοίτων νεοελληνικής φιλολογίας 17:00 – 17:30       laudatio / χαιρετισμοί 17:30 – 18:00 přednáška Ztracené žižkovské teké aneb maloasijské rembetiko­ ­– písně řeckého undergroundu (prosloví Timur Aidarbekov) / διάλεξη για τον Χαμένο τεκέ του Ζίζκοφ ή άλλως το μικρασιατικό ρεμπέτικο – τραγούδια του ελληνικού underground (προλογίζει ο Timur Aidarbekov) 18:00 – 20:00 Qaraba koncert / συναυλία του συγκροτήματος Qaraba          

Novinky ve fondech fakultních knihoven za duben 2018

17. květen 2018 - 14:41
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za duben 2018. Seznam všech 300 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

Titul doctor honoris causa obdrželi mikrobiolog a autor analyzátoru řeči

17. květen 2018 - 11:14
UK: Dvojice světově uznávaných odborníků obdržela z rukou rektora Tomáše Zimy titul doctor honoris causa. Za svůj mimořádný přínos biomedicíně si ocenění odnesl Newyorčan slovenského původu Ján Vilček a francouzský lingvista Philippe Martin.

Anonymní hodnocení kurzů zimního semestru 2017/2018

17. květen 2018 - 10:22
Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Kurzy letního semestru je možné hodnotit do 16. června.

St. Wenceslas Rotunda in Prague Won the 2018 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards

16. květen 2018 - 15:33
The winners of the 2018 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards, Europe’s top honour in the field, were announced on 15 May by the European Commission and Europa Nostra, the leading European heritage network. The 29 laureates from 17 countries have been recognised for their impressive accomplishments in conservation, research, dedicated service, and education, training and awareness-raising. As a contribution to the European Year of Cultural Heritage, this year’s Awards put special emphasis on the European added value of the selected heritage achievements. The winners will be honoured at a high-profile Award ceremony on 22 June in Berlin, during the first ever European Cultural Heritage Summit. St. Wenceslas Rotunda in Prague won the award in the category „CONSERVATION“. This ambitious project restored and conserved the surviving nave of a Romanesque rotunda, which dates back to the late 11th-century and reveals the origins of the city of Prague. The remains were discovered in a newly uncovered space inside a building of Charles University (within a UNESCO World Heritage Area). The restoration work was based on the premise of minimizing any visible interventions. The project, led by a team at Charles University in Prague, was supported by EEA/Norway grants and private donors. The jury appreciated “the display of the archaeological layers and the efforts in presenting and interpreting these remains. The project is an example of good in situ preservation”. The first written record of the rotunda appears at the beginning of the 13th century and shows a close connection to the Czech patron saint, St. Wenceslas. The chapel disappeared as new buildings were constructed and was considered lost. During construction works in 2004, the remains of the building were rediscovered. The type of hexagonal embossed tiles present has not been discovered anywhere else in Europe. The discovery of a sacral structure from the mid-10th century is of immense importance for the history of Christianity and its architecture in Central Europe. The structure demonstrates the inter-ethnic links of the site and provides material for comparative evaluation. A unique new exhibition space was created to optimally exhibit the tiles dating back to the 11th-century, the fragments of the foundation and above-ground masonry. The finds are now accessible via a footbridge complete with lighting and steps, and a replica of the original floor was laid on one side of the nave. A new multimedia exhibition was installed for visitors. Archaeological and structural- historical research yielded rich documentation of the archaeological remains. The implementation of the project demonstrated strong interdisciplinary cooperation in practice. Geodesists, geologists, chemists, mathematicians, physicists and artists worked together with restorers and archaeologists to meet the demands of this complex project. The jury appreciated “the efforts of the university to integrate these heritage remains for the instruction of students and the public”. Thanks to this project, unique insights were acquired into the design and the construction technologies used in medieval rotundas which are generally applicable to the whole of European civilization of this period. Citizens from around Europe and the rest of the world can now vote online for the Public Choice Award and mobilise support for the winning achievement(s) from their own or another European country.

Expedice Ústavu pro klasickou archeologii FF UK posunula hranice dávné Baktrie

16. květen 2018 - 14:04
Česko-uzbecká archeologická expedice v těchto dnech přepsala dějiny pomezních oblastí dnešního Afghánistánu a Uzbekistánu! Po 40 letech dohadů stanovila hranici baktrijského království a dokázala, že jako první ji osídlili a před nájezdníky ze severu chránili už Řekové. Vpád Alexandra Makedonského stál ve skutečnosti na počátku vrcholného rozvoje Baktrie! Dokládá to pět nových sídlišť helénistického období objevených česko-uzbeckou expedicí v podhůří Bajsún Tau. Doposud se předpokládalo, že se řecko-makedonské osídlení při severní hranici tohoto nejvýchodnějšího z helénistických království omezovalo na jednu dvě pevnosti. Nejnovější nedestruktivní výzkum česko-uzbecké expedice ale ukazuje, že kromě pevností vznikla i zde síť venkovských sídlišť, zakládaných na výhodných polohách v úrodných údolích menších řek. Expedice upřesnila také datace některých již známých helénistických pevností a sídlišť. Jde především o hlavní 1,5 km dlouhou hradbu, uzavírající kdysi průchod horami ze Sogdu do Baktrie. Archeologové doposud předpokládali, že sice měla základy z doby řecko-baktrijské, hlavní období fungování ale stanovovali do mladší doby. Rozsáhlé sběry nyní tuto představu korigují: téměř všechen archeologický materiál je helénistický, byli to právě Řekové, kdo tuto hranici neprodyšně uzavřeli a střežili před vpády kočovníků ze severu. „Díky novým objevům se obraz vývoje tohoto regionu po vpádu Alexandra Makedonského zásadně mění,“ vysvětluje vedoucí expedice Ladislav Stančo z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. „Ukazuje se, že právě v helénistickém období byly nově systematicky osídleny dříve téměř liduprázdné podhorské oblasti a severní hranice řecko-baktrijského království byla neprodyšně uzavřena před pronikáním kočovníků ze severu. V neposlední řadě definitivně končí 40 let trvající odborná diskuse o hranici baktrijského království: Neležela na řece Amudarji, jak je často uváděno, ale na horských hřebenech Bajsúntau a Kugitang.“ Výzkum probíhá v rámci projektu Neuron Impuls „Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii“. V září bude projekt pokračovat vykopávkami jednoho z těchto sídlišť; všechny výsledky bude tým dr. Stanča prezentovat na mezinárodní konferenci věnované této problematice, která proběhne v listopadu. kontaktní osoba pro média: Petr Kukal petr.kukal@ff.cuni.cz | + 420 770 152 810 foto: FF UK tisková zpráva (.doc)

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality