Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 44 sek zpět

Vydavatelství FF UK se mezi 9.–12. květnem představí na veletrhu Svět knihy

18. duben 2019 - 19:59
Tituly ze své produkce bude vedle největšího knižního veletrhu v České republice 27. dubna prezentovat také na knižní výstavě Book Me a 8. června na knižním jarmarku Knihex. Na konci dubna v rámci prodejní knižní výstavy Book Me 2019 proběhne v Kampusu Hybernská prezentace vybrané aktuální české i zahraniční literatury z oblasti hudby, filmu, divadla, tance a fotografie. Výstavu 27. dubna v 19 hodin slavnostně zahájí zvukoprostorová intervence studentů AMU, od 28. do 30. dubna pak bude otevřeno každý den od 11:00 do 20:30 hodin. Vystaveno bude na tři sta padesát titulů, od zahraničních nakladatelů Routledge, Bloomsbury, Cambridge University Press, Columbia University Press, MIT Press, Oxford University Press, Bärenreiter Verlag, British Film Institute po domácí produkci včetně Vydavatelství FF UK. Knížky si návštěvníci budou moct zakoupit s výraznou slevou. Tradiční domácí veletrh Svět knihy 2019, jehož tématem je letos Paměť a vzpomínky, se koná na holešovickém Výstavišti a čestným hostem veletrhu jsou země Latinské Ameriky. Mezi novinkami fakultní produkce bude v pravém křídle Průmyslového paláce představen například druhý svazek nové edice Medium S pánem Bohem zazděná. Průvodce pro poustevnice, čapkovská monografie Mirny Šolić In search of a shared expression. Karel Čapek’s travel writing and imaginative geography of Europe, kniha Martina Štefka Kádry rozhodují, ovšem o nomenklatuře ÚV KSČ v období pražského jara či výbor textů o Češích a českých Němcích mezi lety 1880–1948 Jazyk jako fetiš. Pravidelný letní knižní jarmark nezávislých nakladatelů Knihex se uskuteční v prostoru Kasárna Karlín v centru Prahy a představí tradičně bohatý doprovodný program a autorská čtení. Na stánku Vydavatelství FF UK budou návštěvníky vedle slev čekat také knižní novinky z oblasti Dálného východu. Aktuální informace o všech akcích i nových a připravovaných titulech Vydavatelství FF UK sledujte na facebookovém profilu a na stránkách e-shopu.

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

17. duben 2019 - 15:42
English see below Název pracovní pozice: Vědecký pracovník (v Německu) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci v Německu: realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí, z toho jedna v rámci přednáškového cyklu Centra pro studium člověka a společnosti publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení) Požadavky: probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 17. 5. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině) návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu životopis zahraničního mentora včetně vyznačení splnění uvedených požadavků: Mentor v zahraničí musí mít prokazatelně podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“ doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci potvrzení o studiu Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Průběh mobility podléhá Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat měsíčně Zprávu o činnosti, dále je povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Zprávy o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi zde).   Name of the position: researcher (in Germany) Expected pay group: VP1 Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in Denmark realization of own specific research topic involvement in the team of the host foreign institution establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society realization of follow-up research with researchers from FA CU further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad organizing an elective seminar on own research publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure) Requirements: ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment excellent competence in the English / German language, both oral and written adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development experience of working in scientific projects is an advantage Expected start: September 1, 2019 Application deadline: May 17, 2019 Application formalities: Application form overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech) suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question. curriculum vitae of foreign mentor, including the following requirements: The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“ the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution copies of documents on education, including documents on the language competence confirmation of study Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “International Mobility of Researchers” (OP VVV No. 02_16_027). The researcher is required to submit monthly Activity report, and after the completion of the return phase, he / she is required to submit an Activity report in return phase (Template of the Activity report and Activity report in return phase here).

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

17. duben 2019 - 15:38
English see below Název pracovní pozice: Vědecký pracovník (ve Švýcarsku) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci ve Švýcarsku: realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí, z toho jedna v rámci přednáškového cyklu Centra pro studium člověka a společnosti publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení) Požadavky: probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 17. 5. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině) návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu životopis zahraničního mentora včetně vyznačení splnění uvedených požadavků: Mentor v zahraničí musí mít prokazatelně podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“ doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci potvrzení o studiu Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Průběh mobility podléhá Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat měsíčně Zprávu o činnosti, dále je povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Zprávy o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi zde)., Name of the position: researcher (in Switzerland) Expected pay group: VP1 Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in Denmark realization of own specific research topic involvement in the team of the host foreign institution establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society realization of follow-up research with researchers from FA CU further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad organizing an elective seminar on own research publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure) Requirements: ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment excellent competence in the English / German language, both oral and written adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development experience of working in scientific projects is an advantage Expected start: September 1, 2019 Application deadline: May 17, 2019 Application formalities: Application form overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech) suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question curriculum vitae of foreign mentor, including the following requirements: The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“ the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution copies of documents on education, including documents on the language competence confirmation of study Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “International Mobility of Researchers” (OP VVV No. 02_16_027). The researcher is required to submit monthly Activity report, and after the completion of the return phase, he / she is required to submit an Activity report in return phase (Template of the Activity report and Activity report in return phase here).  

Záběrem středověkých jazyků předčí FF UK nejednu velkou evropskou univerzitu. Jen málokterá by byla schopná uvést edici Medium v život

17. duben 2019 - 10:22
„Nedostupnost starších textů vrhá na filologii podezření z nudy a zbytečnosti. Přitom je opak pravdou. Mezi archaickými texty najdeme spoustu takových, jež mají co říci k dnešku a které reagují na situace nepříliš odlišné od těch, v nichž stojí současný člověk“, říká o překladové řadě středověkých textů, která vychází na FF UK, vedoucí edice PhDr. Jiří Starý, Ph.D. Jak vás napadlo vytvořit edici středověkých textů? Impulz k vytvoření ediční řady vzešel od akademiků Filozofické fakulty UK, především od těch z filologických oborů.  Celkem pochopitelně: současný tlak na permanentní publikaci vědeckých výstupů totiž nutně vede k zanedbávání tradičních filologických disciplín: edic a překladů. V obzvlášť palčivé situaci jsou přitom badatelé věnující se starším jazykům a kulturám, kteří tráví svůj život psaním studií o textech, které si běžný, velmi často ani vzdělanější čtenář nemá při nejlepší vůli šanci přečíst. Tato nedostupnost pak staví filologii do, jemně řečeno, problematického světla. Vrhá na ni podezření z nudy, neaktuálnosti, zbytečnosti. Přitom je opak pravdou. Mezi archaickými evropskými texty najdeme spoustu takových, jež mají co říci k dnešku a které reagují na situace nepříliš odlišné od těch, v nichž stojí současný člověk. A v neposlední řadě i textů, které mohou dnešního čtenáře dobře pobavit. Středověké texty nejsou výjimkou. Edicí jsme chtěli tato díla zpřístupnit dnešnímu čtenáři a ukázat, že je může číst k poučení i s požitkem. Jak jste se rozhodovali, které texty do edice vyberete? Středověk a jeho literatury představují kromobyčejně rozsáhlé, ale také kromobyčejně pestré a členité pole. Najít člověka, který by ovládal latinskou, arabskou, hebrejskou, okcitánskou, starou velšskou, staroanglickou a staroseverskou literaturu takovým způsobem, aby byl schopen rozhodnout, které texty stojí za to přeložit, je asi nemožné. Nemluvě o tom, že zmiňované jazyky zdaleka nejsou všechny, jimiž se ve středověké Evropě psalo. A zároveň řada z literatur, které v nich vznikly, je žánrově sama tak bohatá, že to přesahuje znalost jednoho badatele. Při návrhu jednotlivých textů k publikaci má proto klíčovou roli kolektiv ediční rady. Přitom nestačí jen vybrat vhodné texty. Ke každému z nich je třeba najít překladatele s dostatečnou jazykovou, literární a historickou erudicí. Přidejte nutnost opatřit text komentářem, protože staré texty bývají bez komentáře jen málokdy zcela srozumitelné, a nutnost prostudovat stávající edice, komentáře, překlady a tak dále. Brzy zjistíte, že hledáte člověka, který je ochoten starému textu věnovat kus svého života. A takových není moc. Které svazky edici otevírají? Prvním svazkem edice je malá antologie staroseverských rytířských textů, již vytvořila Markéta Ivánková. Kniha je zajímavým dokladem toho, jak rytířská literatura žila ve středověké Skandinávii, zejména v Norsku a na Islandu, tedy v zemích, které rytíře v pravém smyslu slova nikdy neviděly.  Druhým svazkem je anonymní středoanglický průvodce pro poustevnice ze třináctého století. Poměrně ojedinělý text, obracející se k ženám, které se ve svém mládí rozhodly nechat zazdít, aby trávily zbytek života o samotě s Bohem. Text přeložila a okomentovala Klára Petříková. Z textů připravovaných na tento rok bych zmínil tři: Cantigas de Santa Maria španělského krále Alfonse Kastilského, soubor 420 trubadúrských písní k poctě Panny Marie, který přeložil Matouš Jaluška. Dále Legendu o dobrých ženách Geoffreyho Chaucera, v níž tento rozverný politik anglického středověku oslavil věrné ženy, jichž jinak v jeho dílech najdeme jen pomálu. A konečně soubor staroseverských příběhů o skaldech, ilustrující roli, kterou hráli básníci a poezie na dvorech králů a aristokratů doby vikinské a skandinávského středověku. Jaké jsou cíle edice? Středověk je natolik mnohotvárný fenomén, že mluvit o jakési jednotné středověké kultuře je vlastně nesmysl. Záměrem edice je alespoň zčásti zachytit barvitost středověké literární kultury, jak z hlediska jazyků, tak z hlediska žánrů. V plánu jsou tedy díla románová, básnická, ale i texty historiografické, normativní (zákoníky), texty didaktické nebo například středověké texty o hudbě. Není asi možné formulovat jeden univerzální cíl, který by měly jednotlivé svazky naplňovat. Už proto, že by edice měla zahrnovat díla beletristická a čtivější, současně ale i hůře stravitelné texty, například právní. Původní představa byla taková, že každý titul bude hodnotný z vědecké stránky a současně čtivý pro běžného čtenáře. Je ale jasné, že poměr těchto dvou částí není u všech svazků stejný. V každém případě ale usilujeme o to, aby byl každý titul přístupný každému, kdo si ho s upřímným zájmem rozhodne přečíst. Samozřejmě že to může být pro čtenáře, který se doposud se středověkým textem nesetkal, jistá výzva. Snažíme se ale, aby to nebyla výzva nad jeho síly. Čím je edice výjimečná? Bezpochyby zamýšlenou šíří záběru, která souvisí s místem jejího vzniku. FF UK disponuje badateli zabývajícími se tak širokou paletou medievistických oborů jako žádná jiná instituce v Čechách a jen málokterá v Evropě. Ať už se jedná o rozsah středověkých jazyků, které se u nás vyučují, či o rozsah literárních žánrů, které jsou badatelé schopni obsáhnout. Málokde najdete člověka schopného číst germánské leges barbarorum vedle člověka schopného překládat nejstarší portugalskou lyriku. I mezi opravdu velkými univerzitami je jen málo takových, které by byla schopny uvést edici podobné šíře v život. Překvapilo vás něco během přípravy edice? Na práci s lidmi nebo během přípravy titulů? Překvapila mne spousta věcí, povětšinou pozitivně, takže mohu spojit příjemné s užitečným a těm, kdo mne překvapili, rovnou poděkovat. Dík patří ediční radě a jejím členům, dále pak Filosofické fakultě UK, reprezentované zejména bývalou děkankou Mirjam Friedovou a bývalým proděkanem pro vědu Václavem Cvrčkem, za jejich ochotu edici přijmout a podpořit. Poděkování si určitě zaslouží vedení projektu Progres Q07 – Centrum pro studium středověku, na prvním místě Jan Čermák a Lucie Doležalová za vřelý zájem o problémy edice a neocenitelnou pomoc s jejich řešením. A určitě bych přidal vedoucího nakladatelství FF UK Ondřeje Pittauera, který se řady ujal se vstřícností a nasazením daleko přesahujícími jeho pracovní povinnosti. Co mě nicméně překvapilo a stále překvapuje nejvíc, je skutečnost, že se najdou lidé, kteří jsou navzdory tomu, že jejich honorář nelze v porovnání s vynaloženou prací označit jinak než jako minimální, ochotni investovat svůj čas a energii do toho, aby texty, které si doposud mohlo přečíst jen pár vyvolených, převedli do podoby přístupné i ostatním. Současné vědě je vytýkáno, že je uzavřená do sebe a jenom málo dbá na to, aby byla prostředníkem mezi lidmi a světem, v němž žijí, což byl její původní smysl. Na té výtce je hodně pravdy, je si ale třeba uvědomit, že na tomhle smutném stavu věcí mají vědci sami jen malou vinu. Což koneckonců dokazuje i velká vstřícnost a ochota těch, kdo se na přípravě edice Medium podíleli a podílí.   Jiří Starý (*1971) vystudoval formální lingvistiku na MFF UK a filosofii a religionistiku na FF UK v Praze. Nordistiku studoval na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a Háskóli Íslands v Reykjavíku. V současné době působí v Ústavu germánských studií FF UK. Těžištěm jeho vědecké činnosti jsou problémy staroseverského náboženství, literatury a kultury. Kromě řady českých a zahraničních studií publikoval monografii Zákonem nechť je budována zem: Staroseverské zákony a zákoníky (2013) a podílel se na kolektivních překladových svazcích Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság (2011), Lživé ságy starého severu (2011), „A tehdy pronesl strofu …“. Staroseverské příběhy o skaldech (2019) a Nejstarší staroseverská křesťanská literatura (2020).   Bibliografické odkazy „K čemu tak velká slova?“ Staroseverská rytířská literatura I., přel. Markéta Ivánková, FF UK 2018 „S pánem bohem zazděná.“ Průvodce pro poustevnice, přel. Klára Petříková, FF UK 2019 Alfons X. Kastilský: Cantigas de Santa Maria, přel. Matouš Jaluška, FF UK 2019 Geoffrey Chaucer: Legenda o dobrých ženách, přel. Matouš Jaluška, FF UK 2019 „A tehdy pronesl strofu …“ Příběhy o skaldech, přel. Jiří Starý a kol., FF UK 2019

Opatření děkana č. 8/2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská

15. duben 2019 - 14:17
Opatření děkana č. 8/2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská

Katedra sociologie FF UK spolupořádá devátý ročník konference Naše společná přítomnost. Jeho tématem je odpovědná spotřeba

15. duben 2019 - 13:43
Program bude pobíhat 24. dubna v Kampusu Hybernská a 25. dubna v Celetné 20. Hlavní pořadatelkou za Filozofickou fakultu UK je Eva Kyselá. V Kampusu Hybernská se 24. dubna od 16 hodin uskuteční diskuse se studenty, iniciátory hnutí i odpovědného podnikání, dále workshopy, seznámení s cirkulární ekonomikou i sdílením věcí a výstava. Smyslem této části je zapojit veřejnost, sdílet nápady a vzájemně se inspirovat. Součástí akce bude také doprovodný program. Na tento den není třeba se registrovat. V Zelené posluchárně Celetné 20 proběhne 25. dubna od 9:30 akademická konference. Ta nabídne příspěvky akademiků z různých disciplín, mimo jiné se zde představí i doktorandky Radky Hanzlové z Katedry sociologie FF UK. Konference bude zakončena panelem zástupců akademické, státní, soukromé i umělecké sféry. Abstrakty jednotlivých příspěvků a formulář registrace jsou k dispozici na konferenčním webu. Cílem konference je nejen sdílení výsledků výzkumu a akademická debata, ale rovněž propojení akademické sféry s dalšími sférami života, od individuálních snah odpovědné spotřeby přes podnikání a státní sektor až po občanské a umělecké iniciativy. Účast na obou akcích je zdarma. Konferenci dále spolupořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Na konferenci se rovněž podílí Regionální centrum expertizy Česko, spolufinancována je Technologickou agenturou České republiky. Petr Kukal, mluvčí FF UK

V sobotu 13. dubna proběhla v egyptské Sakkáře tisková konference k objevu Chuyho hrobky

15. duben 2019 - 10:13
Ministr pro památky Egypta dr. Chaled el-Anany na ní oznámil mezinárodní veřejnosti a světovým médiím objev výjimečné hrobky, kterou odkryla archeologická expedice dr. Mohameda Megaheda z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Výstava „Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku“ připomíná 2000 let od smrti jednoho z největších básníků antického starověku

12. duben 2019 - 13:53
Do 26. května je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy k vidění výstava, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a Semináře dějin umění FF MU. Oslnivý vzestup a trpký pád autora spojovaného zejména s milostnou poezií ilustrují pasáže z jeho slavných i méně známých děl. Vizuální stránku básníkovy inspirace připomínají odlitky antických soch ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Výstava zároveň představuje bohatou tradici českých překladů Ovidiova díla a jeho reflexi v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Mezinárodní sympozium připomene Gašpera Rojka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy

12. duben 2019 - 10:27
Sympozium, které se uskuteční 24. dubna, pořádá u příležitosti výročí úmrtí slovinského teologa a historika Univerzita Karlova, Velvyslanectví Slovinské republiky a Univerzita v Mariboru. Na organizaci se podílí také doc. Alenka Jensterle-Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Program zahájí předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera, předseda Národní rady Slovinska Alojz Kovšca a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima společně s rektorem Univerzity v Mariboru Zdravko Kačičem. Přednášky proběhnou ve Vlasteneckém sále Karolina od 9 do 13 hodin. Jednotlivé příspěvky ve slovinském nebo českém jazyce budou tlumočeny. V 15 hodin začne pietní akt u náhrobku Gašpera Royka na Malostranském hřbitově. Gašper Royko (1744–1819) byl slovinský katolický teolog a církevní historik. Téměř čtyřicet let přednášel na pražské teologické fakultě Univerzity Karlovy obecné církevní dějiny. V roce 1782 byl na UK jmenován profesorem, 1790 děkanem teologické fakulty a v roce 1798 rektorem pražské univerzity. Byl jeden z prvních teologů – historiků, který ve svém díle přehodnotil význam Jana Husa v českých dějinách. Program Petr Kukal, mluvčí FF UK

Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie získala Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK

12. duben 2019 - 10:19
Výroční cena udělovaná Českou archeologickou společností byla Ing. Šmidtové předána 9. dubna v Národním muzeu. Oceněna byla za šíření povědomí o významu archeologických památek a aktivní spolupráci při organizaci akcí, které propagují archeologii, jako byl Mezinárodní den archeologie a Dětská univerzita FF UK. Renata Šmidtová je členkou České archeologické společnosti a v současné době se jako projektová manažerka podílí na organizaci a realizaci projektu „Archeocentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Ocenění pro Centrum vizuální historie Malach

10. duben 2019 - 10:13
Cenu děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2018 získalo centrum MALACH zpřístupňující vzpomínky na tragické události 20. století. Jedním z koordinátorů centra, který ocenění v březnu převzal, je Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D., z Katedry sociologie FF UK.

11th Prague Microfestival Takes Place on 26 – 28 April

9. duben 2019 - 15:30
PRAGUE MICROFESTIVAL (PMF) is an annual festival of the arts, combining contemporary writing with art, film, theory & performance. PMF is fully bilingual (CZ and EN), and presents readings by the best authors of contemporary poetry and fiction. Every year, PMF welcomes renowned and underground authors from across the world, staging them alongside film projections, music, performance and visual art, in a rich polylogue of artforms. PMF is not only an arts space; it is a place for people to meet. With growing significance on the European cultural circuit, PMF remains integrated within local Prague culture, as a friendly environment fostering dialogue between international poets and art-producers; and local writers, students, and members of the public. Over the last eleven years, it has launched the careers of numerous talented young writers, translators, and cultural organisers. It was originally conceived as the natural successor of the Prague International Poetry Festival (2004), which welcomed readings from more than 40 writers, over 20 countries. PMF remains centred on writing, with previous themes including visual writing, performative texts, phonic poetry, fiction on the border between language and music, intermedia writing, and conceptual and performance poetry, and many others. Featured authors have included Alice Notley, winner of the Pulitzer Prize and Lenore Marshall Award (1998 and 2007 respectively), Pierre Joris, winner of the PEN Award for Poetry in Translation (2005), the American conceptual writer Vanessa Place, Barrett Watten (winner of the René Wellek prize, 2004), Keston Sutherland, Paal Bjelke Andersen, and many others, performing alongside established and emerging Czech authors including Jaromír Typlt (winner of the Jiří Orten prize, 1994), Ondřej Buddeus (winner of the Magnesia Litera Prize, 2014) and Markéta Baňková (winner of the best Czech book, 2016). Performing at this year’s festival will be Eli Anders, Louis Armand, Autopoetik, Vít Bohal, Tomas Cohen, Carl-Christian Elze, Athena Farrokhzad, Irma Hirsl, Jana Horáková, Jo Blin, Anamaria Pravicencu, Michael Rowland, Ondřej Macl, Marek Majzon, Daniel “DC” Miller, Tomáš Mládek,Tibor Hrs Pandur, Marko Pogačar, Noir, Dina Pokrajac, Radovan Potočár, Nina Power, SolSol, Marie Šťastná, Data Feedback Loop. This year, the festival takes place on 26-27 APRIL at the ŽIŽKOSTEL, Náměstí barikád 1, Praha 3 and on 28 APRIL at PUNCTUM, Krásova 27, Praha 3. For more information and a full programme, see the festival website.  

Na intenzivní kurz češtiny pro cizince je možné se hlásit do 6. května

8. duben 2019 - 13:44
Týdenní kurz proběhne od 20. do 24. května, v případě dvoutýdenního kurzu bude výuka probíhat od 20. do 31. května. Kurz je vyučován v rámci programu Česká studia, který zajišťuje Ústav bohemistických studií FF UK. Absolventi kurzu v krátkém čase výrazně zlepší úroveň českého jazyka. Studenti budou procvičovat všechny oblasti řečových dovedností, důraz bude kladen zejména na ústní komunikaci a poslech s porozuměním. Kurz probíhá denně od 9:00 do 11:55 a od 12:30 do 13:30 v malých skupinách v budovách Filozofické fakulty UK v centru Prahy. Celkový počet vyučovacích hodin je 25 za týden, 1 vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuku zajišťují špičkoví učitelé, kteří se během výuky věnují individuálně každému studentovi. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je pět studentů, učebnice nejsou v ceně kurzu. Kurzovné Termín platby 1 týden: 4 500 CZK do 6. 5. 2019 2 týdny: 9 000 CZK do 6. 5. 2019   The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in May 2019 Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on May 20 – May 24, 2019 (one-week course) and on May 20 – May 31, 2019 (two-week course). In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week. We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language. The deadline to register is May 6, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee. Tuition fee Deadline for payment One week: 4 500 CZK by May 6, 2019 Two weeks: 9 000 CZK by May 6, 2019    

Byly uděleny ceny Magnesia Litera: mezi laureáty jsou studenti a absolventi FF UK

8. duben 2019 - 11:58
Výroční knižní ceny Magnesia Litera byly vyhlášeny 7. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurují autoři spjatí s Filozofickou fakultou UK. Kompletní nominace jsou spolu s výsledky k dispozici na webu magnesia-litera.cz. Posláním cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních i překladových. Ocenění je rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Porotu k jednotlivým kategoriím delegují oborově příslušné obce a organizace.   Laureáti 18. ročníku ceny Magnesia Litera spjatí s FF UK  (v případě kolektivních děl uvedeni všichni autoři) Radka Denemarková Hodiny z olova (Host)   vítěz „Magnesia Litera Kniha roku“ nominace „Litera za prózu“ Pavla Horáková Teorie podivnosti (Argo)   vítěz „Litera za prózu“ Bohumil Hrabal, Václav Kadlec (ed.), Jiří Pelán (ed.) Spisy Bohumila Hrabala 1–7 (Mladá fronta)   vítěz „Litera za nakladatelský čin“ Anna Cima Probudím se na Šibuji (Paseka)   vítěz „DILIA Litera pro objev roku“ Morten A. Strøksnes překlad Jarka Vrbová Kniha o moři (Argo)   vítěz „Litera za překladovou knihu“   Nominovaní spjatí s FF UK Martin C. Putna byl za publikaci Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (Vyšehrad) nominován v kategorii „Litera za naučnou literaturu“. V téže kategorii byla nominována publikace Cesty z apokalypsy (Academia) autorů Oty Konráda a Rudolfa Kučery. Na „Moleskine Literu za poezii“ byl nominován Petr Borkovec za básnickou sbírku Herbář k čemusi horšímu (fra). V kategorii „Litera za nakladatelský čin“ byla nominována publikace Punťa: Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942) (Akropolis) editorů Pavla Kořínka a Lucie Kořínkové. V kategorii „DILIA Litera pro objev roku“ byli nominováni Petr Gajdošík za knihu František Vláčil. Život a dílo (Camera obscura) a Štěpán Hobza za sbírku Ferrati v džungli (Literární salon). V kategorii „Litera za překladovou knihu“ byla nominovaná Simona Kolmanová za překlad románu Můj tank Viktora Horvátha (Větrné mlýny), a Petra Ben-Ari za překlad románu Kde roste tráva autorky Han Kang (Odeon). Jiří Černý byl za blog Načerno nominován na cenu „Magnesia blog roku“.

O čem a jak bádají studenti Filozofické fakulty UK?

8. duben 2019 - 11:55
Mladou vědu představí studenti různých ročníků různých oborů v úterý 23. dubna na Dni mladé vědy FF UK. Akci uvede prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK přednáškou k tématu myšlení v humanitních oborech. Program bude pokračovat prezentacemi studentů bakalářských a magisterských oborů, jejichž výzkum byl podpořen studentským vědeckým stipendiem FF UK za ak. rok 2018/2019, a diskusí s nimi. Program uzavřou prezentace studentů doktorského studia. Studentská vědecká stipendia pro ak. rok 2019/2020 budou vyhlášena v létě: Den mladé vědy je ideální příležitostí k získání rozhledu pro studenty, kteří zvažují podání žádosti. Akce proběhne v hlavní budově FF UK od 9 do 16 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.  

Knihovníci v Pobaltí – 2. část | Vilnius

8. duben 2019 - 11:06
Druhá část reportáže z návštěvy pobaltských knihoven se věnuje knihovnám v litevském Vilniusu. Toto je pokračování reportáže z cesty do knihoven v Rize a Vilniusu. První část blogu najdete zde. Třetí den ráno jsme se přesunuli do hlavního města Litvy, kde jsme navštívili Litevskou národní knihovnu (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) ve Vilniusu, kam byla knihovna přestěhována v roce 1963, ačkoliv založena byla původně v Kaunasu v roce 1919. Litevskou národní knihovnou byla oficiálně jmenována v roce 1989 a své jméno získala od autora první tištěné knihy v litevštině Martynase Mažvydase. Knihovna sídlí v budově otevřené v roce 1963 a postavené jako chrám vědění podle představ dekorativního socialistického realismu. V roce 2016 prošla celkovou rekonstrukcí a i dnes stavba připomíná mohutný antický chrám, čímž se zcela liší od ostatních knihoven naší cesty, které byly všechny postaveny až v posledních několika letech. Litevská národní knihovna ve Vilniusu, budova z roku 1963 postavená jako chrám vědění podle představ dekorativního socialistického realismu. Portréty litevských spisovatelů vytvořené z knih, Litevská národní knihovna Stejně jako ostatní národní knihovny i ta litevská uchovává litevské kulturní dědictví a zároveň je hlavní litevskou výzkumnou knihovnou přístupnou veřejnosti. Rovněž plní funkci národního digitalizačního centra, obstarává rozvoj litevského informačního systému pro integrované knihovny (Libis), přiděluje mezinárodní standardní čísla a v neposlední řadě organizuje výstavy, literární večery a jiné kulturní akce. Součástí budovy knihovny je také kinosál nebo zvukové nahrávací studio, které si mají uživatelé možnost pronajmout. Knihovna poskytuje k pronájmu také hudební nástroje nebo speciální počítačové programy na editaci multimédií. Od roku 2016 nově a moderně vybavená knihovna nabízí pro své uživatele až 253 pracovních míst, některá jsou individuální, jiná zase velmi komfortní. Nechybí zde ani kavárna. Vzhledem k tomu, že knihovna funguje jako centrum kulturního života, poskytuje příležitost i současným umělcům: zajímavé umělecké dílo na nás čekalo hned na počátku naší prohlídky, umělci se tu podařilo za pomoci obalení knížek černým papírem vytvořit v regálech portréty litevských spisovatelů. Interiér knihovny celkově působil prostorně a odpovídal aktuálním trendům, jen možná kombinace černé a šedé barvy se jevila poněkud smutně a chladně. Exteriér budovy Vědeckého komunikačního a informačního centra Vilniuské univerzity působil ze všech navštívených architektonicky rozhodně nejexperimentálněji Poslední navštívenou knihovnou naší cesty byla univerzitní knihovna ve Vilniusu, konkrétně Vědecké komunikační a informační centrum (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras – MKIC). Budova knihovny byla dokončena v roce 2013 a její exteriér působil ze všech navštívených rozhodně nejexperimentálněji. V interiéru pak bylo cílem architektů vytvořit kreativní a inspirující prostředí, v němž se propojují technologické prvky i výhled do přírody. Pro své uživatele zde nabízí volný výběr knih a mnoho pracovního prostoru pro individuální i skupinovou práci. Úplně každé pracovní místo bylo vybaveno velkou lampou, výsledný dojem ale nebyl úplně estetický, osvětlení asi mohlo být řešeno praktičtěji a nenápadněji. Automatický systém kolejnic s vagónky sloužící k vracení knih, takový bychom u nás taky potřebovali! Zaujaly nás ale stoly s automaticky nastavitelnou výškou, u kterých mohl uživatel pracovat nejen vsedě, ale i vestoje, což jistě uvítají studenti technických oborů. Těm, kdo nevyžadují k práci stůl, jsou k dispozici moderní individuální křesla oválného tvaru s polstrovanou výstelkou připomínající vajíčko. Velmi vítanou modifikací v této knihovně byla možnost využití 70 pracovních míst přímo v kavárně. Nejen pro potřeby knihovny se v budově také nacházelo několik učeben s interaktivními tabulemi a konferenční sál pro 250 osob s projektory a interaktivním LCD monitorem. Uživatelé knihovny mohou využít i 8 individuálních pracoven s počítači vybavenými speciálním softwarem nebo 3D laboratoř s 3D skenerem a tiskárnou. Knihovníci rovněž mysleli na nevidomé a slabozraké uživatele knihovny, pro které je zde zařízena Braillova místnost se softwarem pro konverzi textu a braillovská tiskárna. Knihovna je otevřena 24 hodin 7 dní v týdnu s výjimkou státních svátků, v noci je přístupná pouze přes průkaz, tedy jen registrovaným uživatelům knihovny. U vchodu nás nadchl ještě plně automatický box sloužící k vracení knih, který je napojený na naprosto rozkošný automatický systém kolejnic s vagónky, které vedou do skladů v suterénu budovy. S kolegy jsme se jednomyslně shodli, že takový systém bychom na FF UK rozhodně potřebovali! Závěrem Ani v době ekonomické krize nezastavili Lotyši nákladnou výstavbu národní knihovny proto, že to byla investice, která se jim v budoucnu zúročí Celkově jsme se z knihoven v Pobaltí vrátili velmi příjemně překvapeni. Prakticky ve všech navštívených knihovnách byly použity nejmodernější trendy, které jsme měli za poslední roky možnost vidět v těch nejlepších západoevropských knihovnách. Nejvíc nás překvapilo Akademické centrum Lotyšské univerzity, kde jsme se shodli na tom, že tady projektanti opravdu věděli, co dělají. Přestože obě země jsou poměrně výrazně chudší než Česká republika, a cesta od půlstoletí nedobrovolného členství v Sovětském svazu až po členství v Evropské unii pro ně byla nesrovnatelně delší a těžší, tak bylo na první pohled znát, že o své veřejné instituce dbají daleko víc než my. Ve srovnání s naší Národní knihovnou byly ta lotyšská i litevská výrazně modernější a těšily se větší prestiži a podpoře, a o podobných univerzitních knihovnách a kampusech se na Univerzitě Karlově zatím nemluví ani v teoretické rovině. Těžko říct, jestli je to způsobeno efektivnějším čerpáním evropských peněz, anebo silnějším národním uvědoměním obou národů, které je posilováno stále přítomným strachem ze sousedního Ruska. Ale na univerzitách i národních knihovnách obou zemí je vidět, že Lotyši i Litevci jsou si vědomi důležitosti vzdělání a národní kultury a dělají maximum pro to, aby je podpořili. Proto Lotyši ani v době největší ekonomické krize nezastavili nákladnou výstavbu národní knihovny, protože to byla investice, která se jim v budoucnu zúročí. Vilniuská ulička Literatų gatvė: v 19. století tu žil Adam Mickiewicz, dnes je zasvěcená uměleckým dílům věnovaným litevským a světovým spisovatelům Protože jsme Pobaltí navštívili koncem června, kdy je tu světlo až skoro do půlnoci, měli jsme dostatek času pokochat se i místní architekturou a památkami v historických centrech obou hlavních měst, v letovisku Jūrmala nedaleko Rigy se vykoupat v Baltu (ti otužilejší z nás i po kolena!), ve Vilniusu jsme na skok navštívili bohémskou republiku Užupis, a ochutnávali místní speciality: všudypřítomný kopr, tmavý chléb, chlebovou polévku, kvas, pankūkas neboli palačinky, šedý hrách se špekem a kefírem, plněné cepelíny, nebo česnekové topinky, které tu přikusují k pivu. A vyrovnali jsme se i s nástrahami místní hromadné dopravy: v Rize nás znejistěla zastávka, ke které očividně nevedly žádné troleje, a přesto jsme z ní měli jet trolejbusem č. 9, ve Vilniusu byl zase docela problém koupit si lístek u řidičky (jinde to nešlo), která s námi odmítala komunikovat rusky, a jiný společný jazyk jsme neměli. Nakonec jsme se museli naučit nakupovat jízdenky litevsky (Dešimt bilietų, prašome. = Deset jízdenek, prosím.) a s revizory nám pomohl starší pán, který byl naštěstí fanouškem Karla Gotta, takže poznal, že jsme přijeli z Československa… Petra Zabilanská petra.zabilanska@ff.cuni.cz Historický kabinet Jan Kamenický jan.kamenicky@ff.cuni.cz Knihovna Jana Palacha vedoucí knihovny   tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Aktuální výběrová řízení

8. duben 2019 - 10:30
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa. Přihlášky je nutno podat do 15. 5. 2019. / Field and specialization: social politic and social administration. Applications by 15. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: teorie literatury, česká literatura. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: Literary theory, Czech literature. Applications by 2. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: komparatistika, teorie literatury. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: Comparative literature, literary theory. Applications by 2. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: didaktika literatury, metodologie literární výuky pro střední školy. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: didactics of literature, methodology of teaching literature at secondary schools. Applications by 2. 5. 2019. Děkan Filozofické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty Přihlášku je nutné podat do 2. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 27. 3. 2019 – Ústav českých dějin/ Job offer from 27 March 2019 – Institute of the Czech History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: české dějiny raného středověku. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2019. / Field and specialization: Czech history of the early medieval ages. Applications by 30. 4. 2019. Asistent/ka Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů. Podávání přihlášek je možné do 14. 4. 2019. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií. Podávání přihlášek je možné do 22. 4. 2019. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu politologie Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu politologie. Podávání přihlášek je možné do 22. 4. 2019. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu pro archeologii Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu pro archeologii. Podávání přihlášek je možné do 22. 4. 2019. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu českých dějin Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu českých dějin. Podávání přihlášek je možné do 22. 4. 2019. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy. Podávání přihlášek je možné do 22. 4. 2019. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia. Podávání přihlášek je možné do 22. 4. 2019. Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek. Výběrové řízení na pozici právník/-ička FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici právník/-ička. Výběrové řízení ze dne 11. 3. 2019 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: didaktika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 11. 4. 2019. / Field and specialization: English linguistics. Applications by 11. 4. 2019. Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for – Lecturer / Assistant Professor. Field and specialization: English Linguistics. Applications by 30. 4. 2019. Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav obecné lingvistiky FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: obecná lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy The Faculty of Arts, Charles University invites applications for the position of a Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy. The application deadline is May 31, 2019.

Noc s Andersenem aneb plavba k nejzazšímu moři

5. duben 2019 - 13:42
Letošní poslední březnový pátek se v Knihovně Jana Palacha nesl opět v duchu Noci s Andersenem. Celostátní knihovnické akce jsme se zúčastnili již pošesté, tentokrát v námořnickém stylu.  Vyhlášené téma totiž znělo Andersen známý-neznámý a připomínalo tak autorovy u nás dosud zcela neznámé pohádky, které nedávno vyšly například v knize Při nejzazším moři. Na palubě jsme tak přivítali 25 malých i větších plavčíků, nejmladšímu bylo 5 a nejstaršímu už 12 let.  Kdo přišel dřív, mohl si čekání na oficiální začátek zkrátit procvičováním námořnických uzlů, výrobou papírových lodiček a parníků, anebo vymýšlením vzkazu v lahvi pro případ, že by ztroskotal na pustém ostrově. Hlavní program pak začal tradičně čtením z knížky, letos se četlo právě z Andersenova Při nejzazším moři. A pak už následovala nejočekávanější část programu: bojovka. Nejprve se děti rozdělily do pěti skupinek po pěti a následně mohly vyrazit plnit rozličné úkoly na pěti stanovištích rozmístěných na různých místech knihovny a fakulty.  První stanoviště, Stezka mořeplavců, bylo složeno hned z několika praktických úkolů: malí námořníci si museli ulovit večeři (látkové rybičky), řadili lodě od nejstarší po nejnovější, vydali se hledat Andersenovu knihu s úkolem a učili se skládat papírové lodičky. Nově naučené dovednosti mohli zužitkovat hned na příštím stanovišti, kde bylo úkolem z velkého archu papíru složit “cokoli, co aspoň trochu plave.” Již klasickým stanovištěm je fonetická laboratoř, kde děti tentokrát luštily akustický puzzle Plíhalovy písničky Námořnická.  Protože však námořníci potřebují mít zdatný nejen mozek, ale i svaly, a navíc musejí být svižní, cvičili se na dalším stanovišti v prolézání pavoučí sítí a luštění záhadného vzkazu.  Pro některé holky a kluky byl jako každý rok zlatým hřebem bojovky podzemní knižní sklad, odkud se letos linuly zvuky depeší v morseovce, hřmot vlnobití a na monitorech blikaly údaje z radarů a sonarů. Stanoviště Trampoty v podpalubí bylo pojaté jako úniková hra. Děti v ponurém skladu totiž uvěznili piráti (nebojte, s dospělým dozorem a rádcem v jedné osobě) a jejich úkolem bylo najít a rozluštit všechny indicie, zakódované třeba v morseovce, praporkové abecedě nebo skryté v zapeklité matematické úloze. Rozluštěné indicie malé zajatce nakonec dovedly až ke klíči, díky kterému se mohly dostat zpátky na svobodu. Celá hra byla na čas, a i když všechny skupinky nakonec stihly ve dvanáctiminutovém limitu ze skladu uniknout, v některých případech šlo doslova o vteřiny!  Po návratu do Knihovny Jana Palacha dospěláci posčítali body, aby se stejně jako vloni stalo celkovým vítězem družstvo modrých (bohužel nám letos chyběl Dan, který si už od prvního ročníku vede přesnou výsledkovou statistiku a tímto ho alespoň zdravíme, Ahoj!). I když oni nakonec stejně zase vyhráli všichni, protože nejdůležitější bylo přece: zúčastnit se!  Po společné večeři se už chystalo (samo a někdy i s pomocí dětí) spaní na galerii knihovny, čistily se zuby, oblékala pyžama, couralo se napít, vyčůrat, nebo se podívat na blikající selfcheck. Následovalo zpívání při kytaře zakončené ukolébavkami, které ale příliš neúčinkovaly, stejně jako čtení pohádky na dobrou noc. Děti si vyžádaly hned dva pohádkové přídavky a až potom většinu přemohla únava. Někteří ještě chvíli brebentili, šeptali, nebo si potají četli vyhrané knížky, ale jinak se prý v knihovně spalo bezva!  knihovníci Knihovny FF UK  foto: Martin Hundák

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work

5. duben 2019 - 12:07
English see below Katedra sociální práce Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa předpokládaná mzdová třída: AP3 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Popis práce: výuka sociální politiky v českém a mezinárodním kontextu, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče vedení kvalifikačních prací školení doktorandů, další organizační zajištění doktorského studia příprava katedrového periodika rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti Požadavky: ukončené habilitační řízení v programu sociální práce předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření schopnost učit v angličtině zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 15. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ strukturovaný profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, seznam publikací kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. VŘ_Katedra sociální práce Department of social work Job title: academic worker – associate professor degree Expected pay group: AP3 Field and specialization: social politic and social administration Part-time position: 0,5 (20 hours per week) Job description: teaching subjects on social policy in the Czech and International context, teaching elective courses depending on the field of specialization supervision of BA/MA students’ theses supervision of PhD students, other organisational work on the PhD study programme preparation of the department journal conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise Požadavky: finalised habilitation procedure in the social work study programme former teaching and research experience in the above mentioned expertise ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization experience in research projects and grants organizational and communication skills Expected starting date: 1 October 2019 Application deadline: 15 May 2019 Complete applications will include the following: Application form overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. Department of social work

Čeští egyptologové pod vedením člena Českého egyptologického ústavu FF UK objevili hrobku hodnostáře a odhalili jméno staroegyptské královny

5. duben 2019 - 11:40
Egyptská archeologická expedice pod vedením Mgr. Mohameda Megaheda, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK objevila jedinečnou hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na konci 5. dynastie na sklonku Staré říše, a rovněž doklady o dosud neznámé královně Setibhor z konce 5. dynastie. Obsáhlý článek o nálezu včetně obrazové dokumentace je dostupný na stránkách Českého egyptologického ústavu FF UK. Shrnující text postihující základní informace o objevu přináší online magazín Univerzity Karlovy iForum.cz. Výběr ohlasů v českých médiích: ČT24 web ČT24 TV Prima Echo24.cz Lidovky.cz Deník.cz Novinky.cz

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality